MENU

środa 16 października 2019
17:30
VII FMW
GRAFICZNY WYMIAR MUZYKI
kup bilet
EFFE LABEL 2019-2020

Istnienie dzieł muzycznych zapewniają konstelacje znaków i symboli graficznych, które stanowią zapis ich meritum, konceptu i konstrukcji, odzwierciedlają ich brzmienie, klimat i kolorystykę, melodyjność, pulsację i dysonans, umożliwiają wielokrotne odtwarzanie. Wykład obrazuje historię nut i struktur wizualnych, opisujących muzykę. Wykazuje, że jej żywot i temperament, wzbudzanie emocji, doznań i namiętności zależy od zrozumienia notacji muzycznych, zmieniających się przez stulecia. Dzięki nim niewidzialna muzyka staje się bytem materialnym – różnorodnym, wielowarstwowym, magicznym. Obrazy materii muzycznej również ilustrują proces komponowania utworów muzycznych.
Prezentowane dzieje obfitują w wiele ciekawych, fascynujących wydarzeń i ustaleń. Zaczęło się od liter, cyfr, symboli – ich rozmaitych powiązań, układów i systemów. Potem były neumy. Na przełomie X i XI wieku udoskonalił je toskański mnich Guido z Arezzo (ok. 992-1050), najważniejszy teoretyk muzyki średniowiecznej. Następowały kolejne przeobrażenia znaków i ich zbiorów. Wymiar notacji muzycznych zbliżonych do dzisiejszych powstał na przełomie XVII i XVIII wieku. Nastała era masowej reprodukcji partytur. Nowoczesne rozwiązania zapisów muzyki – opartych na własnych kodach graficznych kompozytorów, przeróżnych diagramach, szkicach – przyniósł wiek XX. Partytury Johna Cage’a (1912-1992), Witolda Lutosławskiego (1913-1994), Lukasa Fossa (1922-2009), Iannisa Xenakisa (1922-2001), György’a Ligetiego (1923-2006), Pierre’a Bouleza (1925-2016), Karlheinza Stockhausena (1928-2007), Wojciecha Kilara (1932-2013), Mikołaja Henryka Góreckiego (1933-2010), George’a Crumba (1929), Bogusława Schaeffera (1929), Silvana Bussottiego (1931), Krzysztofa Pendereckiego (1933), Arvo Pärta (1935) stały się emocjonującymi dziełami sztuki; pokazuje się je na wystawach, prezentuje w muzeach i galeriach.
 
JERZY BRUKWICKI (*1945)
Krytyk sztuki, kurator wystaw, dziennikarz, kolekcjoner grafiki i plakatów. Wieloletni szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz. Autor wielu wystaw problemowych, w latach 80. współtwórca ruchu kultury niezależnej, wydawca i współredaktor podziemnych pism „Wybór” i „PWA. Przegląd Wiadomości Agencyjnych”. Po roku 1989 zrealizował kilkadziesiąt wystaw o sztuce niezależnej, grafiki i plakatów „Solidarności”, plakatów społecznych i kulturalnych w krajowych i zagranicznych muzeach i galeriach. Współpracował z redakcjami „LOT Kaleidoscope”, „Polish Culture”, „WIK”, „Rondo Europa”, „Kunstmarkt”, „Pokaz”, „Reklama”, „Arteon”, „Fabularie”. Mieszka w Warszawie.

----------------------------------------------

THE GRAPHIC DIMENSION OF MUSIC
A LECTURE BY JERZY BRUKWICKI

16 October 2019
Wednesday, 17:30
The small chamber
 
Musical works exist in constellations of signs and graphic symbols which constitute a record of their essence, concept and structure; reflect their sound, atmosphere, colour, tunefulness, pulsation and dissonance; and make it possible to replay them again and again. The lecture presents a history of notes and visual structures denoting music. It proves that its existence and tempo, stirring of emotions, feelings and passions depend on the understanding of musical notations that underwent numerous transformations throughout the ages. Due to them, invisible music acquires a physical existence that is diversified, multi-layered and magical. Pictures of the musical matter also illustrate the process of composing musical works.

The presented history abounds in many interesting events and findings. It all starts with letters, digits and symbols – various connections, arrangements and systems. Then the neumatic notation appeared. Guido of Arezzo (992-1050), a monk from Tuscany,  the most important music theorist of the Middle Ages, refined them at the turn of the 10th and 11th centuries. The signs underwent further transformations. The musical notations as we know them today date back to the turn of the 17th and 18th centuries. Then there was the era of the mass reproduction of scores. The twentieth century brought modern solutions for musical notations based on composers’ own graphic codes, various diagrams and sketches. The scores of John Cage (1912-1992), Witold Lutosławski (1913-1994), Lukas Foss (1922-2009), Iannis Xenakis (1922-2001), György Ligeti (1923-2006), Pierre Boulez (1925-2016), Karlheinz Stockhausen (1928-2007), Wojciech Kilar (1932-2013), Mikołaj Henryk Górecki (1933-2010), George Crumb (1929), Bogusław Schaeffer (1929), Silvan Bussotti (1931), Krzysztof Penderecki (1933), and Arvo Pärt (1935) became exciting works of art presented publicly in exhibitions, museums and galleries.
MIEJSKI OŚRODEK SZTUKI   DKF MEGARON     KINO 60 KRZESEŁ      POLSKI TEATR TAŃCA

PATRONAT MEDIALNY:
RADIO ZACHODRADIO GORZOW tvp kultura   tvp 3 gorzów  ragio plus

-------------------------------------

Dyrekcja Filharmonii zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, godziny i miejsca koncertu, wykonawców, programów oraz cen biletów.

 

Realizacja:   Virtualnetia.com